Milyen jogai vannak?

Tájékoztatjuk arról, hogy Társaságunk adatkezelésével kapcsolatban Önt az alábbi jogok illetik meg. Ezeket az alábbiakban ismertetni szeretnénk. Jogainak gyakorlása során minden olyan módszert igénybe vehet, amely alkalmas arra, hogy Önt azonosítsuk.  Ennek érdekében jogainak gyakorlása tekintetében kérelmét kérjük, hogy juttassa el postai úton a Kossuth Lajos 14.1.em.35., 2500 Esztergom címre, avagy elektronikusan az info@csomagplusz.hu e-mail címre.

 

Hozzáférési jog

Ön jogosult arra, hogy Társaságunktól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, valamint arról, hogy folyamatban van-e automatizált döntéshozatal. E vonatkozásában kiállított adatközlés ingyenes; kivéve, amennyiben több másolatot kér, ebben az esetben költségeket számíthatunk fel.

A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, Társaságunk pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az alábbiak valamelyike megvalósul:

  • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
  • az adatkezelés alapját képező hozzájárulását visszavonta, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  • direktmarketing anyagok tekintetében tiltakozott személyes adatainak kezelése ellen (kereskedelmi ajánlatok esetében)
  • Ön tiltakozott a személyes adatainak kezelése ellen, és nem tudjuk bizonyítani, hogy a vonatkozásunkban fennálló jogos érdek elsőbbséget élvez az Ön törléshez való jogával szemben;
  • a személyes adatok törlésének megfelelő jogi indoka van;
  • a gyermek személyes adatainak kezelése a szülő hozzájárulása nélkül történt.

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása vagy a törlésre vonatkozó kérelem előterjesztése nem minden esetben eredményezi azt, hogy személyes adatait törölni tudjuk. Ez abban az esetben fordulhat elő, ha kötelesek vagyunk adatait megőrizni annak érdekében, hogy jogszerűen járjunk el. Amennyiben ez az eset állna fenn, tájékoztatjuk Önt arról, hogy az adatainak törlése miért nem lehetséges.

Az adathordozhatósághoz való jog

Önt megilleti továbbá az adathordozhatósághoz való jog. Ennek keretében Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által Társaságunk rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat Társaságunk egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult továbbá arra, hogy kérésére Társaságunk korlátozza az adatkezelést, amennyiben úgy véli, hogy adatok pontatlanok. Ebben az esetben a Társaság korlátozza adatkezelését, amíg ellenőrzi az adatok helyességét, illetve elvégzi a szükséges módosításokat.

Az adatkezelés korlátozására abban az esetben van lehetőség, amennyiben:

(i) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

(ii) Társaságunknak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy Ön tiltakozott az adatkezelés ellen;

(iii)  Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

A tiltakozáshoz való jog – a jogos érdek

Tekintettel arra, hogy az Ön személyes adatait jogos érdekünk alapján kezeljük, Önnek joga van ahhoz, hogy tiltakozzon a személyes adatok kezelése ellen. Ebben az esetben megvizsgáljuk, hogy a jogos érdekünk valóban megkívánja-e az Ön személyes adatainak kezelését a továbbiakban.

Tiltakozáshoz való jog direktmarketing célú személyes adatkezelés ellen

Önnek joga van tiltakozni az ellen, hogy személyes adatait direktmarketing célból kezeljük (pl. üzleti ajánlat küldésének céljából). Ebben az esetben a továbbiakban e célból nem fogjuk kezelni személyes adatait.

Panasztétel joga

Amennyiben úgy véli, hogy Társaságunk jogszerűtlenül kezeli személyes adatait, Ön jogosult panaszt tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége a követkep linken található.

 

Utolsó módosítás dátuma: 2018. június 12.