a CSOMAG PLUSZ szolgáltatásait használó Ügyfelei részére

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) a CSOMAG PLUSZ Kft., 2500 Esztergom, Kossuth Lajos 14.1.em.35, (a továbbiakban „Szolgáltató”) által üzemeltetett CSOMAG PLUSZ hálózat használatának feltételeit tartalmazza.

I. Fogalmak meghatározása, szerződés tárgya

1. Szolgáltató: a fent meghatározott CSOMAG PLUSZ kft. reklámanyagok terjesztésével kapcsolatos szolgáltatást biztosít Ügyfelei számára.

2. Ügyfél: webáruház vagy egyéb csomagküldő szolgáltás, esetleg más szervezet, amely a Szolgáltatónál a Csomagküldő hálózaton keresztül reklámanyagok terjesztésétt rendeli meg.

3. Kampány időtartama: a reklámanyagok kiküldésének a Csomagküldő hálózat szerződésében feltüntetett konkrét naptári dátumhoz (naptári naphoz, vagy hónaphoz) kötött időszaka.

4. Csomagküldő partner: olyan csomagküldő szolgáltatás vagy webáruház, mely meghatározott termékcsoportba tartozó termékeket értékesít saját végfelhasználói számára.

5. Csomagküldő hálózat: a Szolgáltató által üzemeltetett CSOMAG PLUSZ hálózat, melynek célja a ssomagküldő hálózatokon keresztüli direkt marketing szolgáltatás biztosítása. A Szolgáltató a Csomagküldő hálózatba bevont Csomagküldő partnerekkel együttműködve reklámanyagok terjesztését biztosítja a Végfelhasználók számára.

6. CSOMAG PUSZ weboldal: https://www.csomagplusz.hu melyen keresztül a Szolgáltató felületet biztosít a Reklámanyagok terjesztésére a Csomagküldő hálózat szolgáltatásán keresztül.

7. Reklámanyag: reklámanyagnak minősül minden olyan szórólap, katalógus, termékminta és egyéb reklámanyag, melyek terjesztését az Ügyfél a Szolgáltatónál a jelen ÁSZF szerint saját terméke és/vagy szolgátatása értékesítésének támogatására, vagy egyéb reklám- és promóciós célokból megrendelt. Az Ügyfél a reklámanyagokat a szükséges példányszámban átadja a Szolgáltatónak, vagy azok grafikai tervezését és/vagy nyomtatását megrendeli a Szolgáltatónál.

8. Kiegészítő szolgáltatások: azok a grafikai és nyomdai munkák, vagy egyéb kapcsolódó szolgáltatások, melyeket a Szolgáltató megrendelés alapján nyújt az Ügyfélnek reklámanyagok és/vagy Offline katalógusok formájában.

9. Offline bónusz katalógus: az Ügyfelek – webáruházak és csomagküldő szolgáltatások – Vásárlói számára nyomtatott, kedvezményeket, bónuszokat tartalmazó katalógusa.

10. Kiadványterv: az a dokumentum, mely tartalmazza az Offline katalógusban megjelenő hirdetési felület megrendelésének egész terjedelmét és határidőit, a grafikai munka Szolgáltató felé történő leadásának határidejét, a kivitelezési, szállítási és forgalmazási határidőket. Az aktuális Kiadványterv mindig megtalálható a CSOMAG PLUSZ weboldalán. A Kiadványtervben mindig megtalálható a Csomagküldő hálózat a) az aktuális Offline bónuszkatalógus lezárásának dátuma, b) az Offline bónuszkatalógus tervezett példányszáma, c) az Offline bónuszkatalógus tervezett besorolása.

11. Szerződés: azon szolgáltatás nyújtásáról szóló szerződés, mellyel a Szolgáltató kötelezi magát, hogy az Ügyfél számára biztosítja a reklámanyagok forgalmazását a Végfelhasználók (Vásárlók) felé a csomagküldő szolgálat által kézbesített csomagjaiban. Továbbá az Ügyfél igénybe veheti a kiegészítő szolgáltatásokat, illetve Szolgáltató biztosítja a reklámfelületet az Offline bónuszkatalógusban, melyet a csomagküldő szolgálat által kézbesített csomagjaiban eljuttat Végfelhasználók (Vásárlók) felé.

12. Szerződőtt Fél: a Szolgáltató és az Ügyfél, vagy ezek bármelyike.

13. A Szolgáltató köteles biztosítani a reklámanyagok elosztását a Csomagküldő hálózatok közreműködésével, melyben a reklámanyagokat, a Csomagküldő partnerek a saját termékeiket tartalmazó küldeményeikbe (csomagjaikba) csomagolják, vagy azok mellé csatolják, majd azokkal együtt a Végfelhasználóknak (Vásárlóknak) elküldik. A Szolgáltató köteles az Ügyfél reklámanyagainak a Végfelhasználó (Vásárló) felé történő elosztását, kiküldését követően a szerződésben meghatározott jutalékot kifizetni.

14. Jelen ÁSZF érvényes valamennyi üzleti kapcsolatra, melyek a fetni Szerződés tárgyában a Szolgáltató és az Ügyfél között létrejött.

15. Az Ügyfél a Megrendelőlap kitöltésével és elküldésével elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát. Az Általános Szerződési Feltételeitől eltérő, ellentétes, vagy kiegészítő szolgáltatás csakis a Szolgáltató kizárólagos írásos beleegyezésével történhet meg.

16. A Szerződött Felek közti egyéb, egyedi esetekre vonatkozó rendelkezések (beleértve a megrendelések, kiegészítő megállapodások, teljesítések, és változtatások elfogadását) mindig előnyt élveznek a jelen ÁSZF-fel szemben. Az ilyen jellegű megállapodások esetén a  Szolgáltató által írásban kidolgozott szerződés vagy írásos nyilatkozat a mérvadó.

II. Offline bónuszkatalógus

1. Az Offline bónuszkatalógust, mint reklámmédiát, a Kiadványterv alapján a Szolgáltató adja ki és terjeszti azokat a Csomagküldő hálózatok által ugyanazon módon, mint a Reklámanyagokat.

2. Az Offline bónuszkatalógus a következő műszaki specifikációknak megfelelően kerül kiadásra:

a) méret 160 mm (hosszúság) x 93 mm (magasság), vagy 145 x 145 mm

b) papír: 90-115 g/m,

c) színesség: négy szín nyomás,

d) kötés: V1 vagy V2,

e) a terjedelem az aktuális Kiadvány tervben kerül feltüntetésre.

3. Az Offline bónusz katalógus a CSOMAG PLUSZ weboldalon feltüntetett Kiadvány terv szerinti határidők szerint kerül kiadásra. A Szolgáltató fenntartja a Kiadvány tervben feltüntetett egyes határidők módosításának, vagy akár az egyes Offline bónusz katalógusok kiadásának teljes visszavonásának jogát.

III. Megrendelés

1. Az Ügyfél felveszi a kapcsolatot a Szolgáltatóval árajánlat bekérésére a reklámanyagok csomagokba való behelyezésével kapcsolatos szolgáltatásra, vagy az Offline bónusz katalógusban biztosítható reklámfelület felhasználására és annak terjesztésére, illetve Kiegészítő szolgáltatások nyújtására, mindezt a jelen ÁSZF szerint. A Szolgáltató kidolgozza az árajánlatot, mely tartalmazza az egyes szolgáltatások árainak részletes bontását. Az Ügyfél ezt követően a kidolgozott árajánlat értelmében a Szolgáltatónak címzett megrendelő által megrendeli a Szolgáltató szolgáltatásait. A megrendelés mintanyomtatványa a CSOMAG PLUSZ weboldalon található.

2. A Megrendelő írásos formában készül és kézbesítése a Szolgáltatónak e-mailen, postai úton, vagy személyesen történhet.

3. Az Ügyfél megrendelésének a következőket kell tartalmaznia:

a) az Ügyfél azonosító adatait a követező terjedelemben: üzleti név, székhely, cégbejegyzési szám, adószám, EU adószám és az Ügyfelet képviselő megbízott személy nevét és elérhetőségét;

b) megrendelt szolgáltatás típusát;

c) Reklámanyagok darabszáma, melyet a Csomagküldő hálózat által terjeszteni szeretne;

d) Csomagküldő partnerek specifikálása, melyeken keresztül az Ügyfél a Reklámanyagokat küldeményezni szeretné.

e) A Reklámanyagok terjesztésének kívánt időtartamát, vagy határidejét.

f) A reklámanyagok és/vagy a Kiegészítő szolgáltatáshoz szükséges grafikai tervek Ügyfél általi rendelkezésre bocsátásának határidejét;

g) az Ügyfél által a Reklámanyagok terjesztése mellett megrendelt Kiegészítő szolgáltatások specifikációját (leírás és tartalom);

h) az Offline bónusz katalógusban megrendelt reklámfelület esetében az Offline bónusz katalógus típusát és specifikációját a Kiadványterv alapján, a megrendelt reklámfelület terjedelmét;

i) a Szolgáltató árajánlata szerinti árat;

j) az Ügyfél nyilatkozatát, miszerint a CSOMAG PLUSZ weboldalán megismerkedett az érvényes ÁSZF–el, azzal teljes terjedelmében, fenntartások nélkül egyetért és kötelezettséget vállal annak betartására. Az Ügyfél továbbá beleegyezését adja, hogy a Szolgáltató kizárólag referenciák nyújtása céljából térítésmentesen használhassa az Ügyfél logóját és kereskedelmi megevezését.

4. A Megrendelés a Szolgáltató által írásban történő visszaigazolásának pillanatától lép érvénybe. Amennyiben a Szolgáltató a megrendelést előleg számla kifizetésének feltételével igazolja vissza, melyet egyben el is küld az Ügyfélnek, a megrendelés csak az előlegszámla kifizetésének pillanatában lép érvénybe. Abban a pillanatban, ahogy a jelen rendelkezés értelmében a megrendelés érvénybe lép, a szerződés megkötésre kerül.

5. A Szolgáltató az Ügyfél csak olyan megrendelésé tudja érvényesnek tekinteni, amely eleget tesz a jelen ÁSZF III. fejezetének 4. pontjának.

6. Az Ügyfél köteles megrendelését a Szolgáltatónak legalább 14 nappal a Reklámanyagok aktuális kiadásának határidejét megelőzően elküldeni. Az Offline bónuszkatalógusban lévő reklámfelület megrendelése esetén az Ügyfél köteles az írásos megrendelését a Szolgáltatónak legkésőbb a Kiadvány tervben feltüntetett határidő lezártáig elküldeni, ellenkező esetben a kívánt reklámfelület felhasználása a tervezett Offline bónuszkatalógusban nem lehetséges.

IV. A Szolgáltató jogai és kötelsségei

Általános jogok és kötelességek

1. A Szogáltató kötelezi magát, hogy az Ügyfélnek, a hatályba lépett megrendelés alapján (a jelen ÁF III. fejezet 4 pontja értelmében), biztosítja a megrendelésben megadott Reklámanyagok és/vagy Offline bónuszkatalógusok a Csomagküldő hálózat általi terjesztését (beleértve a reklámfelület biztosítását a bónuszkatalógusban) és/vagy a Kiegészítő szolgáltatások teljesítését.

2. A Szolgáltató mentesül minden a jelen ÁSZF szerinti kötelessége alól előre nem látható, elháríthatatlan események esetén (pl.: természeti katasztrófa, háború, háborús állapot stb.).

3. A Szolgáltatónak jogában áll ellenőrizni, hogy az Ügyfél megrendelése arra jogosult személy által került e kézbesítésre, illetve ellenőrizni az Ügyfél kapcsolattartójának személyazonosságát, s bárminemű gyanú felmerülése esetén az azt igazoló szükséges iratok, dokumentumok felmutatását kérni.

A Szolgáltató jogai és kötelességei a Reklámanyagok terjesztése és Kiegészítő szolgáltatások nyújtása során.

4. Az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott Reklámanyagok esetén a Szolgáltató a Reklámanyagokat kizárólag csak a Csomagküldő hálózata általi terjesztésére használhatja fel.

5. A grafikai munkák Kiegészítő szolgáltatásként történő megrendelése esetén a Szolgáltatónak jogában áll az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott grafikai anyagok használatára az Ügyfél Reklámanyagainak legyártásához. Bármilyen tartalmi beavatkozást (pl.: nyelvtani és fogalmazási hibák stb) a Szolgáltató csak az Ügyfél előzetese írásos beleegyezésével végezhet.

6. A Szolgáltatónak jogában áll elutasítani azon Reklámanyagok terjesztését és/vagy a Kiegészítő szolgáltatások megvalósítását, melyek nem felelnek meg az érvényes megrendelés feltételeinek, vagy melyek tartalma az általános jogi előírásokkal, a Szolgáltató érdekeivel ellentétesek, vagy harmadik személyek jogi érdekeit sértik.

7. Amennyiben az Ügyfél a nem bocsátja a Szolgáltató rendelkezésre a terjesztésre szánt Reklámanyagokat, hanem azok elkészítését és/vagy nyomtatását (Kiegészítő szolgáltatás) rendeli meg a Szolgáltatónál, az ehhez szükséges grafikai terveket köteles a megrendelés visszaigazolásában feltüntetett határidőig leadni. A Szolgáltató köteles a grafikai tervek kézhezvételét követően azokat átnézni, felhívni az Ügyfél figyelmét a hiányosságokra és az esetleges kiegészítések szükségességére. A Reklámanyagok grafikai tervezetét (a Kiegészítő szolgáltatások értelmében) a Szolgáltató köteles elküldeni az Ügyfélnek jóváhagyás céljából. A Reklámanyagok grafikai tervezetének jóváhagyását követően a Szolgáltató biztosítja azok nyomtatását az egyeztetett minőségben és mennyiségben.

8. A Kiegészítő szolgáltatások megvalósításához szükséges grafikai tervek csak az Ügyfél kifejezett igénye esetén kerülnek visszaküldésre, amit már a megrendelésben, előzetesen fel kell tüntetni.

9. A Szolgáltató garantálja az Ügyfél számára a Kiegészítő szolgáltatások elvégzését standard nyomtatási minőségben, ez a minőség mindemellett az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott grafikai vagy egyéb anyagok minőségétől limitált.

V. Az Ügyfél jogai és kötelességei

Az Ügyfél jogai és kötelességei a Reklámanyagok terjesztése és Kiegészítő szolgáltatások nyújtása során.

1. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatónak rendelkezése bocsátja a Reklámanyagokat a megrendelésében feltüntetett mennyiségben és határidőben. A Reklámanyagok kiszállítási helye a Szolgáltató, vagy a Szolgáltató által csomagolási tevékenységet biztosító partner telephelye vagy raktára. A pontos kiszállítási címet a Szolgáltató a Reklámanyagok terjesztését megelőzően megadja az Ügyfélnek, ezt a címet a megrendelés visszaigazolásában fel kell tüntetni.

2. Az Ügyfél köteles a Reklámanyagok grafikai feldolgozásához és/vagy a Kiegészítő szolgáltatás grafikai feldolgozáshoz szükséges anyagot kézbesíteni a Szolgáltatónak az aktuális megrendelésben feltüntetett terjedelemben.

3. Amennyiben az Ügyfél nem kézbesíti a Szolgáltatónak a Reklámanyagokat az aktuális megrendelésben feltüntetett határidőn belül a megadott kiszállítási helyre, vagy az általa kézbesített Reklámanyagok nem alkalmasak azok küldeményekhez/csomagokba való csatolására/csomagolására, a Szolgáltató határideje azok terjesztésére ehhez mérten arányosan meghosszabbodik. Az új terjesztési határidő attól a pillanattól kezd telni, amint az Ügyfél a javított Reklámanyagokat, melyek megfelelőek küldeményekhez/csomagokba való csatolására/csomagolására, rendre kézbesítette. Amennyiben a Reklámanyagok kézbesítésének határideje az Ügyfél részéről 3 vagy több nappal eltolódik, a Szolgáltatónak jogában áll az Ügyfélnek új határidőt adni a Reklámanyagok terjesztésére, vagy az érintett megrendelést visszamondani. Amennyiben a Szolgáltató a megrendelést az Ügyfél által hibás Reklámanyagok kézbesítése miatt visszamondja, a Szolgáltató jogosult az előre egyeztetett jutalék 30%-ának visszaigénylésére, mint kötbér.

4. Amennyiben a grafikai tervek a jelen ÁSZF ezen fejezetének 2. pontja szerint nem lettek megfelelő módon és időben kézbesítve a Szolgáltató számára, a Reklámanyagok terjesztésének határideje ennek megfelelően meghosszabbodik. Az ÁSZF ezen fejezetének 3. pontja ennek megfelelően használható.

5. Amennyiben az Ügyfél a Szolgáltatónak a megegyezettől eltérően kevesebb mennyiségű Reklámanyagot kézbesít azok terjesztésére, a Szolgáltató köteles a terjesztés a megegyezett határidőben, csupán ebben csökkentett mennyiségben biztosítani. A megmaradt mennyiség terjesztése a fennmaradó mennyiségű Reklámanyagok kézbesítését követően kerül elvégzésre, egyedi megegyezés alapján, egy utólagos időpontban. Amennyiben az Ügyfél a Szolgáltatónak nagyobb mennyiségű Reklámanyagot kézbesít, a Szolgáltató amegegyezett időpontban csupán a megegyezett mennyiségű Reklámanyagok terjesztését köteles elvégezni, a fennmaradó mennyiséget csak egyedi megegyezés alapján végzi el.

Az Ügyfél jogai és kötelességei Offline bónuszkatalógus reklámfelület megrendelése esetén.

6. Offline Bónuszkatalógus reklámfelület megrendelése esetén az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a grafikai terveket a Kiadványtervben meghatározott határidőn belül leadja. A grafikai tervezet a következő specifikációkat kell hogy megfeleljen:

a) nyomdai pdf formátum;

b) méret  190 x 93 mm, belső tükör 150 x 83 mm + kifutó (avagy a grafika túlterjedése a vágójelen, ill, nyomtatott formátumon) 5 mm vagy  méret  145 x 145 mm, belső tükör 135 x 135 mm + kifutó (avagy a grafika túlterjedése a vágójelen, ill, nyomtatott formátumon) 5 mm

c) színskála CMYK;

d) színfelbontás legalább 300 dpi.

7. Amennyiben a grafikai tervek a jelen ÁSZF ezen fejezetének 6. pontja szerint nem kerülnek rendben és időben kézbesítésre, az Ügyfél tudomásul veszi, hogy reklámfelületének behelyezése az Offline bónuszkatalógusba csak a következő kiadványnak a Kiadványterv szerinti időpontjában lesz majd realizálható. A Szolgáltató haladéktalanul tájékoztatja az Ügyfelet erről a tényről. A Szolgáltató jogosult továbbá ilyen esetben a megrendelést törölni. Amennyiben a Szolgáltató a megrendelést visszamondja, a Szolgáltató jogosult az előre egyeztetett jutalék 30%-ának visszaigénylésére, mint kötbér.

Visszamondási költségek

8. Abban az esetben, ha az Ügyfél visszamondja a megrendelést a Reklámanyagok kézbesítése miatt és/vagy a Kiegészítő szolgáltatások miatt az ÁSZF III. cikkelyének 4. pontja szerint a Szolgáltató jogosult a visszamondási költségek befizetésére:

a) az előre egyeztetett jutalék 10%-ára, ha az Ügyfél 5 nappal a grafikai tervek kézbesítése és/vagy a Reklámanyagok kézbesítése előtt a visszamondja a megrendelést az ÁSZF V. cikkelyének 2. illetve 3. pontja alapján
b) az előre egyeztetett jutalék 30%-ára, ha az Ügyfél 2 nappal a grafikai tervek kézbesítése és/vagy a Reklámanyagok kézbesítése előtt a visszamondja a megrendelést az ÁSZF V. cikkelyének 2. illetve 3. pontja alapján
c) az előre egyeztetett jutalék 50%-ára, ha az Ügyfél 24 órával a grafikai tervek kézbesítése és/vagy a Reklámanyagok kézbesítése előtt a visszamondja a megrendelést az ÁSZF V. cikkelyének 2. illetve 3. pontja alapján

9. Ha az Ügyfél visszamondja a Offline Bónuszkatalógus reklámfelület megrendelést ÁSZF III. cikkelyének 4. pontja szerint Szolgáltató jogosult a visszamondási költségek befizetésére:

a) az előre egyeztetett jutalék 10%-ára, ha az Ügyfél 7 nappal a grafikai tervek kézbesítésének határideje előtt a visszamondja a megrendelést az ÁSZF V. cikkelyének 6. pontja alapján
b) az előre egyeztetett jutalék 40%-ára, ha az Ügyfél 3 nappal a grafikai tervek kézbesítésének határideje előtt a visszamondja a megrendelést az ÁSZF V. cikkelyének 6. pontja alapján
c) az előre egyeztetett jutalék 100%-ára, ha az Ügyfél 24 órával a grafikai tervek kézbesítésének határideje előtt a visszamondja a megrendelést az ÁSZF V. cikkelyének 6. pontja alapján

Az Ügyfél egyéb jogai és kötelességei

10. Az Ügyfél felel azért, hogy az általa kézbesített Reklámanyagok és/vagy grafikai tervek azok feldolgozása és/vagy a Reklámanyagok nyomtatása összhangban állnak azon ország jogrendjével, amelyben azok terjesztésre kerülnek, ill. amely ország számára készültek, és/vagy azon nemzetközi feltételekkel, melyek az adott országot kötik, és a Reklámanyagok terjesztésével nem ütközik harmadik fél jogaiba (főleg, de nem kizárólag a védjegyekhez, tulajdoni szerzői jog, vagy egyéb jog, amely ipari, vagy szellemi tulajdont képez). A Szolgáltató felkérésére az Ügyfél köteles igazolni, hogy a Reklámanyagok/grafikai tervek tartalmát kitevő tényállítások valósak, az erkölcsösségnek és etikai szabályoknak megfelelnek és/vagy a nyilvános közrendet nem szegik meg. Az Ügyfél továbbá felel a Szolgáltatónak azért, hogy az általa megadott és kézbesített Reklámanyagok és/vagy grafikai tervek megfelelnek a reklámokra vonatkozó tartalmi, formai és jogi előírásoknak.

11. Az Ügyfél kijelenti, hogy tudomásul vette azon tényt, miszerint a Szolgáltató nem felelős a kész Reklámanyagok vagy leadott grafikai tervek tartalmáért. A tartalmi felelősség a jelen ÁSZF V. fejezetének 8. pontja szerint magát az Ügyfelet terheli. Amennyiben harmadik személy ezzel kapcsolatosan bármiféle jogával szeretne élni a Szolgáltatóval szemben, az Ügyfél kötelezettséget vállal haladéktalanul a harmadik fél ilyen jogát kielégíteni.

VI. Számlázási és fizetési feltételek

1. Az Ügyfél kifizeti a megrendelt szolgáltatás bruttó árát a Szolgáltató által kiállított számla alapján.

2. Amennyiben a Szolgáltató a jelen ÁSZF III. fejezete 4. pontja értelmében az Ügyfél megrendelése alapján előlegszámlát állt ki, az Ügyfél köteles azt legkésőbb 8 nappal a számla kiállítását követően kifizetni. Kifizetésnek értendő a pénzeszközök jóváírása a Szolgáltató számlán feltüntetett számlájára. Az előleg átutalását követő legkésőbb 14 napon belül a Szolgáltató az Ügyfél számára kiállítja és elküldi a végleges számlát.

3. Az ÁSZF ezen fejezetében feltüntetett számlázási és fizetési feltételektől a felek közös írásos megegyezés alapján eltérhetnek.

4. Amennyiben az Ügyfél székhelye Magyarország területén kívül található és a szolgáltatás fizetését külföldi bank közreműködésével végzi, az ilyen külföldi átutalással kapcsolatos valamennyi felmerülő költség az Ügyfelet terheli.

VII. Titoktartás

1. A szerződött felek tudomásul veszik, hogy a szerződés teljesítése folyamán információt szerezhetnek a másik félről, ahogy a Megrendelő fél („felruházó“) hozzáférhetővé teszi adatait a másik Szolgáltató fél számára („fogadó“), vagy amelyekről a fogadó fél a szerződés folyamán tudomást szerez, főleg a kereskedelmi és piaci stratégiák, árakról, értékesítésről szóló információk, vevői adatok, marketing tervek, együttműködési feltételek, beszerzési feltételek, valamint egyéb pénzügyi és kereskedelmi adatok (a továbbiakban „Bizalmas adatok“).

2. A Szerződött felek kötelezik magukat, hogy a Bizalmas adatokat kizárólag csak a jelen Szerződés teljesítése céljából használják, azokat is csak a legszükségesebb terjedelemben úgy, hogy azokról a Szerződött feleknek csak azon képviselői, vagy dolgozói szerezhessenek tudomást, akiknek a bizalmas információkkal való megismertetése a Szerződés megfelelő teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges.

3. A Fogadó fél köteles a felruházó fél bizalmas információinak védelmére legalább olyan szakszerű gondot fordítani, mint a saját Bizalmas adatainak védelmére. Ez a kötelezettség minden körülmények között magába foglalja főleg a megfelelő intézkedések megvalósítását a Bizalmas adatok védelmére azok jogosulatlan elárulása, másolása vagy használata védelmében.

4. A titoktárasi kötelezettség nem vonatkozik a (I.) Bizalmas adatokra, melyek azok rendelkezésre bocsátása idején nyilvánosak, és ezeket a fogadó fél megbízható módon igazolni tudja, (II) Bizalmas információkra, melyek azok rendelkezésre bocsátásukkal nyilvános információkká válnak és az ilyen nyilvánosságra hozatallal nem történt titoktartási kötelezettségszegés a Szerződés, vagy törvény alapján, (III) Bizalmas adatokra, melyekkel a fogadó fél már rendelkezett azok rendelkezésre bocsátásukkor, és azokat nem terhelte titoktartási kötelezettség, emellett a fogadó fél nem jogtalanul jutott hozzájuk, (IV) Bizalmas információkra, melyeket a fogadó fél függetlenül fejlesztett ki a felruházó fél által rendelkezésre bocsátott Bizalmas információk nélkül és a fogadó fél ezt a tényt megbízható módon bizonyítani tudja, vagy (V) a Bizalmas adatokra, amennyiben azokat a fogadó félnek törvény, vagy közigazgatási szervek határozatai alapján hozzáférhetővé kell tennie.

5. A jelen IX. fejezetben meghatározott Titoktartási kötelezettség a szerződés teljes időtartamára és az azt követő három évre vonatkozik.

VIII. Záró rendelkezések

1. A jelen ÁSZF 2019.02.01-től lép érvénybe. Valamennyi, az Ügyfél és Szolgáltató között megkötött szerződéses megállapodásában az ÁSZF érvénybe lépésének napjától az ÁSZF az irányadó, amennyiben ez a Szerződésekben egyéb módon nincs feltüntetve.

2. A Szolgáltató és az Ügyfél közötti, az ÁSZF-ben rendezett szerződéses viszonnyal kapcsolatosan, úgy, mint az ezen szerződéses kapcsolatból adódó vitás kérdésekben, valamint a szerződéses kapcsolatból keletkező kártérítési igényekkel kapcsolatban kizárólag magyarországi bíróság illetékes.

3. Amennyiben a jelen ÁSZF írásos kézbesítést, igazolást igényel, írásos módnak minősül a Szerződött felek elektronikus posta által továbbított üzenete a hivatalosan megadott e-mail címre. Az itt említettek nem vonatkoznak a Szerződési viszony felbontására, ahol ennek szándékát a másik Szerződött fél számára póstai úton, ajánlott küldeményként szükséges kézbesíteni.

4. A Szerződésből fakadó jogokat és kötelezettségeket az Ügyfélnek nem áll jogában harmadik félre átruházni a Szolgáltató előzetes írásos beleegyezése nélkül.

5. Az Ügyfél igazolja, hogy az írásos Megrendelés elküldése előtt a Szolgáltató részére (ÁSZF III fej. 3.pont, ÁSZF II. fej. 1 pont) az aktuális ÁSZF tartalmával a CSOMAG PLUSZ weboldalán megismerkedett, azt megértette és azzal teljes terjedelmében fenntartások nélkül egyetért és kötelezettséget vállal annak betartására. Az Ügyfél továbbá elfogadja a Szerződésben irányadó Magyar jogrend alkalmazását.

6. A Szolgáltatónak jogában áll az ÁSZF részleges vagy teljes módosítása és kiegészítése. Valamennyi ÁSZF módosítás, annak a CSOMAG PLUSZ weboldalán történő nyilvánosságra hozatalával lép érvénybe. A meglévő szerződéses kapcsolatoknál az új ÁSZF az Ügyfél felé továbbított írásos értesítését követően irányadó. Az aktuális ÁSZF magyar nyelvben készül, szövege bármilyen egyéb nyelven csupán informatív jelleggel bír és nem képezheti kötelezettség tárgyát.

Esztergom, 2019.02.01

CSOMAG PLUSZ Kft.

Borovics József, ügyvezető